Social Rețele
Produse

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

DECLARAȚIE DE CONSIMŢĂMÂNT ŞI CONSTIENTIZARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE CĂTRE DIMBO BG LTD

Pentru completarea formularului de contact, creare de înregistrare sau o achiziție online de la shop.dimbo.bg al DIMBO BG Ltd. este necesar să furnizați datele dumneavoastră personale.

Vă rugăm, după ce citiți cu atenție informațiile furnizate mai jos, să decideți dacă vă oferiți consimțământul voluntar, informat și explicit către DIMBO BG Ltd. pentru a prelucra datele dvs cu caracter personal.

 1. DEFINIȚII

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); însă, persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, identificatorul online sau una sau mai multe caracteristici specifice identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, intelectuale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane.”

„Prelucrarea datelor cu caracter personal „: orice acțiune sau sun asamblu de acțiuni pe care Societatea le efectuează în legătură cu datele cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate (cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, gruparea, stocarea, adaptarea, actualizarea sau corectarea, modificarea, restaurarea , recomandarea folosirii, dezvăluirii prin transmitere sau furnizare, distribuire, combinare, blocare, ștergere, distrugere etc.).

 1. ADMINISTRATOR DE DATE PERSONALE

DIMBO BG Ltd. (denumită în continuare DIMBO BG sau Societatea), înscrisă în Registrul Comerțului de la Agenția Registrului cu CUI 203370074, cu sediul social și adresa conducerii în Sofia, cod poştal 1618, Str. Belmeken bloc 43, este administrator de date cu caracter personal.

 

 • MOTIVE ȘI SCOPURI PENTRU COLECTAREA, PRELUCRAREA ȘI STOCKAREA DATELOR DVS.

DIMBO BG colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal la completarea formularului de contact de pe site-ul dometic-bg.com:

 1. Nume şi prenume;
 2. Adresă de email;
 3. Cont bancar;
 4. Adresă;
 5. Număr de telefon;
 6. Date din „cookie-uri”, preferințe, comportament online, locație: Cookie-uri obligatorii, Cookie-uri de eficiență și funcționalitate, Cookie-uri de publicitate.

 

DIMBO BG colectează următoarele date personale de la dvs. pentru:

 1. Identificarea autorului mesajului;
 2. Efectuarea corespondenței complete și oferirea unui răspuns autorului mesajului.
 3. Acceptarea și procesarea comenzilor de cumpărare sau livrare de bunuri și servicii, încheiere de contracte de vânzare și livrări de bunuri și/sau servicii
 4. Emiterea facturilor şi gestionarea plăţilor; scopuri contabile
 5. Informarea utilizatorilor și clienților despre viitoarele promoții, campanii publicitare și de marketing, tombole, jocuri etc. Societatea colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care doresc să contacteze Societatea prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Administratorului conform art. 6, alin. 1, litera „a” din Regulament, anume: „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un anumit scop sau mai multe scopuri specifice.”

Datele cu caracter personal colectate în registru se colectează de la persoana vizată la primirea unui mesaj electronic de la aceasta și numai după acordarea consimțământului voluntar și informat de către persoana respectivă.

 

 1. PRINCIPII PENTRU COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Atunci când prelucrează datele dvs. cu caracter personal, Societatea respectă următoarele principii:

 • Legalitate, bună-credință și transparență;
 • Limitarea scopurilor de prelucrare;
 • Corelarea cu scopurile de prelucrare și minimizare a datelor personale colectate;
 • Exactitatea și actualitatea datelor;
 • Limitarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
 • Integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

 

 1. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI.

Datele cu caracter personal colectate pot fi transmise către terți numai cu acordul explicit al persoanelor vizate și cu respectarea celorlalte condiții prevăzute de legislația bulgară în vigoare.

 

 1. TERMEN DE STOCARE

Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice colectate și prelucrate în legătură cu mesajele electronice primite de acestea prin intermediul site-ului Societăţii sunt stocate numai pentru scopurile pentru care au fost colectate sau până la retragerea consimțământului pentru furnizarea datelor cu caracter personal – oricare dintre acestea survine devreme.

 

 • DREPTURILE DVS. LA COLECTAREA, PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR DVS.

În orice moment, în timp ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces - Aveți dreptul să știți ce date cu caracter personal sunt prelucrate de Societate. Administratorul vă oferă, la cerere o copie gratuită a datelor cu caracter personal prelucrate legate de dumneavoastră. Atunci când se depune o solicitare prin mijloace electronice, Administratorul furnizează informațiile într-o formă electronică utilizată pe scară largă.
 2. Dreptul de corectare - Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră stocate de către Administrator dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.
 3. Dreptul de opoziție - În ceea ce privește datele care sunt prelucrate pe baza „interesului legitim”, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment și din motive legate de situația dvs specifică. În cazul unei astfel de obiecții, Administratorul este obligat să înceteze prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există temeiuri legitime imperioase de prelucrare care au prioritate asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă datele sunt prelucrate pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.
 4. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - Aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele cazuri:

 

 • dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate;
 • dacă persoana vizată își exercită dreptul de a se opune și nu există motive legitime pentru care prelucrarea să aibă prioritate;
 • dacă prelucrarea a fost ilegală;
 • dacă există o obligație legală a administratorului de a șterge aceste date.

 

Cu toate acestea, dreptul de ștergere nu se aplică în cazurile în care datele sunt prelucrate ca:

 • să se exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informare;
 • să se respecte o obligație legală care necesită prelucrare prevăzută în dreptul Uniunii sau al statului membru care se aplică administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea competențelor oficiale conferite administratorului;
 • din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, întrucât dreptul de ștergere este de natură să facă imposibilă sau să împiedice grav atingerea scopurilor unei astfel de prelucrări;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale.

 

 1. Dreptul de a limita prelucrarea - În anumite circumstanțe, puteți solicita ca Administratorul să restricționeze (oprească) prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În aceste cazuri se necesită verificarea acurateții datelor, a temeiurilor de prelucrare sau legalitatea prelucrării acestora.

Vă puteți exercita drepturile prevăzute în punctele 1 - 5 prin trimiterea unei cereri/obiecție către Societate la următorul e-mail: info@dimbo.bg. Solicitarea/obiecția ar trebui să conțină o declarație cu privire la drepturile dumneavoastră pe care doriți să le exercitați și ar trebui să vă identifice în calitate de persoană vizată.

 1. Dreptul la recurs - Dacă considerați că datele dvs sunt prelucrate ilegal de către oadministrator, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care este autoritatea de supraveghere responsabilă de implementarea Regulamentului UE 2016/679 și a Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Denumire: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Sediul și adresa conducerii: Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov ”  №2;
Adresa pentru corespondenta: Sofia 1592, Bd. „Prof. Tsvetan Lazarov ” №2;
Număr de telefon: 02 / 915 3 518;
Pagină web: cpdp.bg
Adresă de email: kzld@cpdp.bg

 • MĂSURI PENTRU SECURITATEA INFORMAȚIILOR ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Societatea a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, de exemplu - protecție împotriva virușilor, copii pentru recuperare, determinarea registrelor care sunt stocate electronic, reglementarea accesului la registre, stabilirea termenelor de stocare și a procedurilor de distrugere a datelor cu caracter personal.

 1. NOTIFICAREA MODIFICĂRILOR ÎN PREZENTA POLITICĂ

Administratorul își rezervă dreptul de a face modificări și completări la această Politică. Atunci când se efectuează modificări ale Politicii de confidențialitate, acestea vor fi reflectate în timp util și puse la dispoziția tuturor părților interesate pe site-ul oficial - - shop.dimbo.bg.